Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

Thứ hai - 17/12/2018 07:31

TỔNG CỤC THỐNG KÊ
CỤC THỐNG KÊ HƯNG YÊN
Số: 174 /QĐ-CTK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 14  tháng 12 năm 2020

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021
của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ TỈNH HƯNG YÊN

      Căn cứ Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2015;
      Căn cứ Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê năm 2015;
      Căn cứ Quyết định số 1006/QĐ-TCTK ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
      Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc giao Kế hoạch công tác và điểm thi đua năm 2021 đối với Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc Cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2021.
      Điều 2. Căn cứ Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021, các đơn vị thuộc Cục Thống kê xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc biên soạn, phổ biến các thông tin thống kê thuộc lĩnh vực phụ trách, bảo đảm thời gian quy định; Phòng Thống kê Tổng hợp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2021 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, định kỳ hàng quý báo cáo Cục trưởng tình hình thực hiện Lịch phổ biến.
      Điều 3. Trưởng phòng Phòng Thống kê Tổng hợp, Trưởng các đơn vị thuộc Cục Thống kê và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Vụ TKTH (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục TK;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TH.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký và đóng dấu)

 

Đào Trọng Truyến

Nội dung chi tiết Quyết định 174/QĐ-CTK.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây