HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Thông báo
Số 808/CTK-TTTTTK
25/12/2023 Về việc thông báo thực hiện Phương án điều tra ngành công nghiệp năm 2024
2 Kế hoạch
Số 179/KH-CTK
20/12/2023 V/v Kế hoạch triển khai điều tra Hoạt động xây dựng năm 2024
3 Kế hoạch
Số 178/KH-CTK
20/12/2023 V/v Kế hoạch triển khai điều tra vốn đầu tư năm 2024
4 Quyết định
Số: 1389/QĐ-TCTK
20/12/2023 về việc sửa đổi Phụ lục Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
5 Kế hoạch
Số 176/KH-CTK
15/12/2023 V/v Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra ngành công nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
6 Kế hoạch
Số 175/KH-CTK
15/12/2023 V/v Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chăn nuôi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7 Kế hoạch
Số 174/KH-CTK
15/12/2023 V/v Kế hoạch tổ chức triển khai Điều tra lao động và việc làm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
8 Kế hoạch
Số 173/KH-CTK
15/12/2023 V.v Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án các cuộc điều tra trong lĩnh vực thống kê giá năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
9 Kế hoạch
Số 172/KH-CTK
15/12/2023 V/v kẾ hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10 Thông báo
Số 165/TB-CTK
12/12/2023 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động năm 2023
11 Kế hoạch
Số 168/KH-CTK
08/12/2023 V/v Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12 Quyết định
Số 2130/QĐ-UBND
17/10/2023 V/v Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
13 Thông tư
số 06/2023/TTBKHĐT
02/10/2023 v/V quy định hệ thống chỉ tiêu ngành Thống kê nhằm phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý của ngành Thống kê
14 Quyết định
Số: 638/QĐ-TCTK
17/07/2023 về việc Ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024
15 Quyết định
Số: 629/QĐ-TCTK
14/07/2023 Quyết định ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
16 Quyết định
Số 269/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động xây dựng
17 Quyết định
Số 270/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023
18 Quyết định
Số 271/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện
19 Quyết định
Số 272/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ
20 Quyết định
Số 273/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023
21 Quyết định
Số 274/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp
22 Quyết định
Số 275/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023
23 Quyết định
Số 03/2023/QĐ-TTg
15/02/2023 V/v Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
24 Kế hoạch
Số 23/KH-UBND
14/02/2023 V/v Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2023
25 Quyết định
Số: 112/QĐ-CTK
14/12/2022 Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
26 Nghị định
Số 94/2022/NĐ-CP
07/11/2022 V/v quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
27 Quyết định
Số 2150/QĐ-UBND
21/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
28 Nghị định
Số 53/2022/NĐ-CP
15/08/2022 Hướng dẫn Luật An ninh mạng
29 Chỉ thị
Số 7/CT-TTg
30/05/2022 về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
30 Quyết định
738/QĐ-TCTK
23/06/2021 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê
31 Công văn
162/CTK-TCHC
01/04/2021 Danh sách phát hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
32 Quyết định
24/QĐ-CTK
30/03/2021 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
33 Kế hoạch
35/KH-UBND
23/02/2021 v/v kế hoạch triển khai thi hành Luật thanh niên
34 Chỉ thị
Số 3/CT-UBND
02/02/2021 v/v chỉ thị tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
35 Thông báo
14/TB-CTK
09/11/2020 V/v Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, lao động năm 2020
36 Công văn
392/CTK-CN
10/09/2020 V/v điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19
37 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
09/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
38 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
07/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
39 Kế hoạch
257-KH/TU
27/08/2020 Kế hoạch Quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo , tạp chí của Đảng; Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
40 Kế hoạch
102 KH-UBND
30/07/2020 V/v thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ,công chức,viên chức và nhân dân về nội dung của công ước chống tra tấn pháp luật Việt nam về phòng chống tra tấn trên địa bàn tỉnh
41 Quyết định
Số 1176/QĐ-TCTK
09/07/2020 Về việc Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
42 Luật
65/2020/QH14
19/06/2020 Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi 2020
43 Kế hoạch
135A/KH-CTK
18/06/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
44 Luật
63/2020/QH14
18/06/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
45 Luật
64/2020/QH14
18/06/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020
46 Luật
59/2020/QH14
17/06/2020 Luật Doanh nghiệp 2020
47 Luật
60/2020/QH14
17/06/2020 Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi 2020
48 Luật
61/2020/QH14
17/06/2020 Luật Đầu tư 2020
49 Luật
62/2020/QH14
17/06/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
50 Luật
58/2020/QH14
16/06/2020 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án của Quốc hội, số 58/2020/QH14
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây