CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÔNG VỤ
CHUYÊN NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
51 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
27/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
52 Công điện
184/CĐ-CTUBND
04/02/2020 Công điện lập tức cách ly tuyệt đối với trường hợp nghi nhiễm corona( Hỏa tốc )
53 Công văn
74/STTTT-TTBCXB
02/02/2020 V/v tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
54 Kế hoạch
15/KH-UBND
01/02/2020 V/v triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh
55 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
15/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
56 Quyết định
35/QĐ-UBND
14/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
57 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
27/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
58 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
59 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
16/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
60 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
30/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
61 Thông tư
Số 01/2019/TT-BKHĐT
04/01/2019 Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
62 Chỉ thị
Số 33-CT/TU
13/12/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
63 Kế hoạch
Số 130/KH-UBND
04/12/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
64 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
01/11/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
65 Quyết định
Số 01/QĐ-BCĐTW
15/08/2018 Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
66 Quyết định
Số 592/QĐ-TCTK
30/07/2018 về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019
67 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
26/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
68 Quyết định
Số 513/QĐ-TCTK
16/07/2018 Về việc tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019
69 Quyết định
Số 27/2018/QĐ-TTg
06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
70 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
71 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
72 Chỉ thị
Số 44/CT-TTg
06/12/2017 Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
73 Quyết định
Số 3110/QĐ-UBND
29/11/2017 Về việc ban hành biểu mẫu và phân công công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã...
74 Kế hoạch
Số 283/KH-UBND
25/09/2017 V/v Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên
75 Kế hoạch
Số 7171/BKHĐT-TCTK
31/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương
76 Kế hoạch
Số 238/KH-UBND
17/08/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Hội nhập thống kê Asean giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
77 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
78 Quyết định
số 16/QĐ-CTK
22/03/2017 về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên Trang thông tin điện tử tổng hợp Cục Thống kê Hưng Yên
79 Quyết định
Số: 15/QĐ-CTK
21/03/2017 Về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cục Thống kê Hưng Yên
80 Chỉ thị
Số 02/CT-UBND
14/03/2017 Chỉ thị về việc Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
81 Quyết định
Số: 08 /QĐ-CTK
03/03/2017 về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ISO Cục Thống kê
82 Quyết định
số 06/QĐ-CTK
27/02/2017 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động Cục Thống kê Hưng Yên
83 Quyết định
số 833/QĐ-TCTK
06/12/2016 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống kê
84 Quyết định
số 43/2016/QĐ-TTg
17/10/2016 Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia;
85 Chỉ thị
Số 11/CT-UBND
26/08/2016 Chỉ thị về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Thống kê trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
86 Quyết định
số 605/QĐ-TCTK
25/08/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cơ quan Tổng cục Thống kê và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Thống kê
87 Quyết định
số 513/QĐ-TCTK
04/07/2016 về việc ban hành Quy chế sáng kiến và hoạt động của Hội đồng sáng kiến Tổng cục Thống kê
88 Nghị định
Số 94/2016/NĐ-CP
01/07/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;
89 Nghị định
Số 95/2016/NĐ-CP
30/06/2016 Quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
90 Nghị định
Số 97/2016/NĐ-CP
30/06/2016 Quy định nội dung Chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia
91 Quyết định
Số 54/2016/QĐ-TTg
30/06/2016 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
92 Luật
Số 89/2015/QH13
22/11/2015 Luật Thống kê 2015
93 Quyết định
Số: 1471/QĐ-BKHĐT
12/10/2015 Quy định nội dung, cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin thống kê giữa Tổng cục Thống kê và các Bộ, ngành do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
94 Thông tư
số 08/2015/TT-BKHĐT
28/09/2015 về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư
95 Quyết định
Số: 13/2015/QĐ-UBND
20/07/2015 về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
96 Quyết định
Số 715/QĐ-TTg
22/05/2015 Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
97 Quyết định
Số 126/QĐ-TCTK
02/03/2015 về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát thực hiện phương án điều tra thống kê và thực hiện chế độ báo cáo thống kê;
98 Thông tư
Số 06/2014/TT-BKHĐT
14/10/2014 Hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ...
99 Chỉ thị
số 10/CT-TTg
29/04/2014 về việc tăng cường công tác thống kê Bộ, ngành.
100 Quyết định
số 945/QĐ-TCTK
24/09/2013 Về việc phê duyệt Quy trình sản xuất thông tin thống kê cấp cao của Tổng cục Thống kê
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây