Tỉnh Hưng Yên thực hiện các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Thứ tư - 29/08/2018 09:31

Thực hiện Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019,

Ngày 23/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đồng thời ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hưng Yên. Ngày 27/8/2018, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra ban hành Quyết định số 76/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hưng Yên. Đây là những công việc quan trọng, là tiền đề cho việc triển khai kế hoạch Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Nội dung Tổng điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. 

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 và kết thúc chậm nhất ngày 25/4/2019. Tổng điều tra sử dụng hai loại phiếu để thu thập thông tin gồm: 

- Phiếu số 01/TĐTDS&NO (còn gọi là phiếu ngắn): Sử dụng để điều tra thu thập các thông tin thuộc nội dung điều tra toàn bộ;

- Phiếu số 02/TĐTDS&NO (còn gọi là phiếu dài): Sử dụng để điều tra thu thập các thông tin thuộc nội dung điều tra chọn mẫu. Các hộ được điều tra phiếu dài thì không phải thực hiện điều tra phiếu ngắn.

Việc thu thập thông tin hai loại phiếu trên bằng baphương pháp: Sử dụng phiếu điện tử, phiếu trực tuyến và phiếu giấy, cụ thể:

- Phiếu điện tử: Đây là hình thức thu thập chủ yếu và lần đầu tiên được áp dụng trong Tổng điều tra. 100% các địa bàn điều tra sẽ sử dụng phiếu điện tử (phiếu CAPI điều tra trên điện thoại thông minh, máy tính bảng,...). Thông tin trên phiếu điện tử được điều tra viên hoàn thành và gửi về máy chủ của Tổng cục Thống kê ngay trong quá trình điều tra thực địa. Dữ liệu được kiểm tra, duyệt và nghiệm thu bởi các giám sát viên các cấp. Với phương pháp này sẽ khắc phụcđược những hạn chế của điều tra phiếu giấy, như:Kiểm soát được chất lượng phiếu điều tra; kiểm soát thời gian thu thập thông tin tại hộ; định vị được điều tra viên có xuống hộ điều tra hay không; nắm bắt nhanh, kịp thời tiến độ điều tra của các điều tra viên; thiết bị gọn, nhẹ, không phải mang nhiều tài liệu đi kèm khi tiến hành thu thập thông tin; không phải mất tiền in phiếu điều tra....

- Phiếu trực tuyến: Đây cũng là một hình thức thu thập thông tin mới trong Tổng điều tra để áp dụng đối với những đối tượng có nhu cầu khi các hộ không có điều kiện ở nhà để cung cấp thông tin cho điều traviên theo quy định; các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra. Ban Chỉ đạo Trung ương thông báo tới các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin qua hình thức nhắn tin hoặc gửi thư điện tử (để thông báo tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập) trước và trong thời gian thực hiện tự điền thông tin quy định trong Phương án này.

- Phiếu giấy: Sử dụng thu thập thông tin ở những địa bàn khó khăn trong sử dụng các thiết bị di động trong điều tra bằng phiếu điện tử. Sử dụng phương pháp này có nhược điểm như: Kiểm tra logic, bước nhảy trong phiếu mất nhiều thời gian; phiếu phải tiến hành nhập tin hoặc Scan có thể tạo sai số trong nhập tin; không giám sát và kiểm tra ngay tại địa bàn; kinh phí in phiếu lớn;…

Theo Phương án Tổng điều tra, các công việc chuẩn bị sẽ được thực hiện từ tháng 8/2018 cho đến thời điểm điều tra ngày 01/4/2019, cụ thể như:

(1) Thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, cấp xã:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (viết tắt là UBND) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (viết tắt là BCĐ) cấp huyện với thành phần gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND cấp huyện làm Trưởng ban; Chi cục trưởng Chi cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực; đại diện lãnh đạo các ngành: Tài chính - Kế hoạch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Văn hóa và Thông tin, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp làm Ủy viên; 01 Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê làm Ủy viên thường trực. UBND các huyện, thành phố hoàn thành công việc này trước ngày 05/9/2018.

- UBND các xã, phường, thị trấn Quyết định thành lập BCĐ cấp xã với thành phần gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) UBND cấp xã làm Trưởng ban; Trưởng Công an, 01 cán bộ Mặt trận Tổ quốc và 01 công chức địa chính cấp xã làm Ủy viên; 01 công chức Văn phòng - Thống kê làm Ủy viên thường trực. UBND các xã, phường, thị trấn hoàn thành công việc này trước ngày 15/9/2018.

(2) Thành lập Văn phòng BCĐ cấp huyện

Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện Quyết định thành lập Văn phòng BCĐ cấp huyện với thành phần gồm: Chi cục trưởng Chi cục Thống kê là Chánh Văn phòng BCĐ cấp huyện; các thành viên là công chức Chi cục Thống kê và chuyên viên của các cơ quan có thành viên tham gia BCĐ cấp huyện. BCĐ cấp huyện hoàn thành công việc này trước ngày 05/9/2018.

(3) Thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra

Công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra nhằm tránh điều tra trùnghoặc bỏ sót các điểm dân cư, hộ dân cư trong xã, phường, thị trấn; giúp người lập bảng kê, điều tra viên xác định đúng phạm vi địa bàn điều tra được phân công thực hiện thu thập thông tin; giúp BCĐcác cấp nắm được số lượng địa bàn điều tra làm cơ sởcho việc lập kế hoạch huy động nguồn lực, tuyểnchọn, tập huấn lực lượng tham gia điều tra….

BCĐ cấp huyện phối hợp cùng BCĐ cấp xã thực hiện rà soát, phân định ranh giới hành, tiến hành vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra. BCĐ cấp xã hoàn thành công việc vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia địa bàn điều tra trước ngày 20/9/2018; BCĐ cấp huyện thực hiện chụp, quét ảnh sơ đồ nền xã, phường, thị trấn đã được nghiệm thu và gửi về BCĐ tỉnh trước ngày 25/8/2018.

(4) Lập và gửi danh sách địa bàn điều tra củaxã, phường, thị trấn và chụp, quét ảnh sơ đồ nền xã, phường 

Trước ngày 20/9/2018, BCĐ cấp xã chỉ đạo lậpdanh sách địa bàn điều tra và bàn giao sơ đồ nền xã, phường, thị trấn với Ban Chỉ đạo cấp huyện.

Trước ngày 30/9/2018, Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện chụp, quét ảnh sơ đồ nền xã, phường đã được nghiệm thu và gửi ảnh đã được đặt tên theo quy định vào cơ sở dữ liệu ảnh của BCĐ Trung ương. 

(5) Lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù

Đây là công việc quan trọng của công tác chuẩn bị trong Tổng điều tra; BCĐ tỉnh chỉ đạo việc hướng dẫn công tác lập bảng kê hộ và bảng kê nhân khẩu đặc thù trên toàn tỉnh, cụ thể:

- Tuyển chọn người lập bảng kê hộ: Trước ngày 05/10/2018, BCĐ cấp xã tuyển chọn người lập bảng kê theo tiêu chuẩn quy định của Phương án Tổng điều tra;

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê hộ:BCĐ tỉnh, BCĐ cấp huyện tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ lập bảng kê hộ cho người lập bảng kê, giám sát viên các cấp; công việc này hoàn thành trước ngày 30/10/2018.

- Tổ chức lập bảng kê hộ: Trên cơ sở sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và sự phân chia địa bàn điều tra; BCĐ cấp xã giao nhiệm vụ cho người lập bảng kê tiến hành lập bảng kê hộ theo quy định của Phương án Tổng điều tra. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 15/12/2018 đối với BCĐ cấp xã; BCĐ cấp huyện nghiệm thu BCĐ cấp xã, nhập tin bảng kê hộ và gửi kết quả về BCĐ tỉnh trước ngày 25/12/2018.

(6) Tuyển chọn giám sát viên các cấp

Ngoài thành phần tham gia BCĐ và Văn phòng BCĐ; BCĐ tỉnh tuyển chọn giám sát viên cấp tỉnh; BCĐ cấp huyện tuyển chọn giám sát viên cấp huyện để giám sát hoạt động của mạng lưới tổ trưởng và điều tra viên, giám sát viên và hỗ trợ chuyên môn cho BCĐ cấp dưới.

(7) Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra

Để sẵn sáng cho công tác thu thập thông tin tổng điều tra từ ngày 01/4/2019, thì công tác tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng điều tra phải thực hiện xong trước tháng 12/2018, cụ thể:

- BCĐ cấp xã hoàn thành tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng trước ngày 15/11/2018. Đây là cuộc Tổng điều tra sử dụng công nghệ CAPI; vì vây, BCĐcấp xã phải chuẩn bị đủ lực lượng làm tổ trưởng, điều tra viên có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện phiếu điện tử trong Tổng điều tra.

- BCĐ cấp huyện tổng hợp và và báo cáo BCĐtỉnh trước 20/11/2018.

(8) Tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên, tổ trưởng điều tra và giám sát viên các cấp

Sau khi được BCĐ Trung ương tập huấn nghiệp vụ điều tra cho giảng viên cấp tỉnh; BCĐ tỉnh, cấp huyện tiến hành tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra, cụ thể:

- BCĐ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các thành viên BCĐ tỉnh; thành viên Văn phòng BCĐ tỉnh; Trưởng ban chỉ đạo cấp huyện; Chánh văn phòng BCĐ cấp huyện; giảng viên cấp huyện và giám sát viên cấp tỉnh; công việc này được hoàn thành trong tháng 2/2019.

- BCĐ cấp huyện tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các thành viên BCĐ cấp huyện; thành viên Văn phòng BCĐ cấp huyện; thành viên BCĐcấp xã; tổ trưởng, điều tra viên và giám sát viên cấp huyện; công việc này được hoàn thành trước 15/3/2019.

(9) Các công tác chuẩn bị khác

- Rà soát, cập nhật bảng kê: Trước ngày 25/3/2019, BCĐ cấp xã chỉ đạo thực hiện rà soát, cập nhật bảng kê số hộ, số người để loại bỏ những hộ chuyển đi nới khác, cập nhật những hộ mới chuyển đến, thông tin của chủ hộ so với thời điểm lập bảng kê hộ.

- Chọn mẫu hộ điều tra phiếu dài: BCĐ Trung ương thực hiện chọn mẫu các hộ điều tra phiếu dài. BCĐ cấp huyện gửi danh sách các hộ điều tra, trong đó có các hộ điều tra phiếu dài và các hộ đăng ký điều tra trực tuyến, tới BCĐ cấp xã để thực hiện thu thập thông tin Tổng điều tra. Công việc này được Ban Chỉ đao các cấp hoàn thành trước ngày 29/3/2019.

- Các công việc khác:

Tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động trong thời gian chuẩn bị và thực hiện Tổng điều tra để tạo điều kiện cho mọi tầng lớp dân cư hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

In ấn, mua sắm và phân phối những vật tư, văn phòng phẩm, như: thẻ giám sát viên các cấp, thẻ tổ trưởng, thẻ điều tra viên; sổ tay ghi chép; bút bi; túi clearbag; cặp 3 dây bảo quản phiếu; túi nilon bảo quản phiếu; hộp cát tông đựng phiếu… phục vụ tập huấn và điều tra 

Từ nay đến ngày 01/4/2019, BCĐ các cấp phải thực hiện khối lượng lớn các công việc chuẩn bị cho Tổng điều tra như đã nêu ở trên. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, BCĐ các cấp phải bám sát kế hoạch thực hiện Tổng điều tra của Ban Chỉ đạo các cấp; sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương, các ngành liên quan và sự ủng hộ của toàn thể nhân dân trong tỉnh; có như vậy, công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mới thành công tốt đẹp./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây