HỎI ĐÁP TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019

Thứ hai - 01/10/2018 09:49

Một số câu hỏi thường gặp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?

TRẢ LỜI:

          Tổng điều tra dân số và nhà ở là một cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia đã quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê; được thực hiện 10 năm một lần nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ 5 tại Việt Nam.

Pháp luật hiện hành của nước ta quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê như thế nào?

TRẢ LỜI

          Theo Điều 33 Luật Thống kê quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được điều tra Thống kê như sau:

1. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các quyền sau đây:

a) Được thông báo về quyết định, mục đích, yêu cầu, phạm vi, nội dung chủ yếu và thời hạn của cuộc điều tra;

b) Được bảo đảm bí mật thông tin đã cung cấp cho điều tra viên thống kê theo quy định tại Điều 57 của Luật này;

c) Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê.

2. Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các nghĩa vụ sau đây:

a) Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và đúng thời hạn theo yêu cầu của điều tra viên thống kê hoặc cơ quan tiến hành điều tra thống kê;

b) Không được từ chối hoặc cản trở việc cung cấp thông tin điều tra thống kê;

c) Chịu sự kiểm tra của cơ quan tiến hành điều tra thống kê và thanh tra chuyên ngành thống kê về thông tin đã cung cấp.

Mục đích của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?

TRẢ LỜI:

          Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích:

(1) Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

(2) Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết;

(3) Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.

Những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp cho điều tra viên thống kê có được giữ kín không, có dùng cho các mục đích khác không?

TRẢ LỜI

Điều 57 Luật Thống kê quy định về bảo mật thông tin như sau:

1. Các loại thông tin thống kê Nhà nước phải được giữ bí mật gồm:

a) Thông tin gắn với tên, địa chỉ cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân đó đồng ý hoặc luật có quy định khác;

b) Thông tin thống kê chưa được người có thẩm quyền công bố;

c) Thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật Nhà nước.

2. Việc bảo mật thông tin thống kê Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Do vậy, thông tin cá nhân mà người dân cung cấp trong Tổng điều tra dân số và nhà ở chỉ được dùng để tổng hợp chung vào dân số của các cấp xã, huyện và cấp tỉnh chứ không dùng cho bất kỳ mục đích nào khác.
 

Các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin trực tuyến thì điều tra viên có đến hộ để hỏi thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở không?

TRẢ LỜI:

Nếu hết ngày 07 tháng 4 năm 2019 hộ chưa hoàn thành cung cấp thông tin trên Trang thông tin của Tổng điều tra thì điều tra viên sẽ được cử đến hộ để phỏng vấn và thu thập thông tin về dân số và nhà ở của hộ.

Làm thế nào để các hộ đăng ký tự cung cấp thông tin nhận được địa chỉ truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để thực hiện tự cung cấp thông tin?

TRẢ LỜI:

Vào ngày 31/3/2019, các hộ đăng ký tham gia điều tra trực tuyến sẽ nhận được tin nhắn hoặc thư điện tử của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở về: địa chỉ đăng nhập Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu.

Hộ dân cư đăng ký điều tra trực tuyến bằng cách nào?

TRẢ LỜI:

Vào thời gian thực hiện lập Bảng kê hộ trong tháng 11 và tháng 12 năm 2018, người lập bảng kê sẽ đến để hỏi hộ có đồng ý tự cung cấp thông tin qua Internet trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra không; nếu hộ đồng ý tự cung cấp thông tin về dân số và nhà ở thì sẽ được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở gửi địa chỉ đăng nhập Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra, tên tài khoản và mật khẩu để hộ thực hiện tự cung cấp thông tin.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có những phương pháp thu thập thông tin nào?

TRẢ LỜI:

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 02 phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến.

- Phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ.

- Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. Hộ dân cư tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 4 năm 2019. Nếu hộ dân cư hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra thì điều tra viên sẽ không đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ; Nếu hộ dân cư không hoàn thành tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra như đã đăng ký thì điều tra viên sẽ đến hộ để hỏi các thông tin về dân số và nhà ở của hộ.

Nội dung điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?

TRẢ LỜI:

Nội dung của Tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số (như: số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động - việc làm); và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ (như: tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư).

Điều tra viên thống kê là ai?

TRẢ LỜI:

Điều tra viên thống kê là người được Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trưng tập, huy động, để thực hiện việc thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.


Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là gì?

TRẢ LỜI:

Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là những người thực tế thường xuyên ăn, ở tại hộ có đến thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019, bao gồm: (i) Tất cả những người Việt Nam thường xuyên cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tính đến thời điểm điều tra; (ii) Người Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh ra nước ngoài trong thời hạn quy định như đi xuất khẩu lao động, du lịch, học tập, công tác; (iii) Những thành viên của hộ đã chết từ ngày 16 tháng 2 năm 2018 (tức là ngày 01 Tết Âm lịch Mậu Tuất) đến ngày 31 tháng 3 năm 2019.

- Đối tượng điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 còn bao gồm nhà ở của các hộ dân cư.

Người lập Bảng kê hộ có thể dựa vào sổ hộ khẩu để ghi các thông tin không?

TRẢ LỜI

Không. Người lập Bảng kê phải trực tiếp đến từng hộ để hỏi các thông tin trong Bảng kê hộ; không được dùng sổ hộ khẩu hoặc bất kỳ sổ sách nào để sao chép thông tin vào bảng kê vì việc xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ phải căn cứ vào tình hình ăn, ở thực tế của các thành viên tại hộ mà không căn cứ vào “hộ khẩu” hay các quy định khác.

Lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm mục đích gì?

TRẢ LỜI

          Lập Bảng kê hộ trong Tổng điều tra bao gồm việc liệt kê số thứ tự nhà, số thứ tự hộ và số người người trong hộ nhằm:

(1) Giúp cho cuộc Tổng điều tra thực hiện chính xác, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót các hộ dân cư và số người hiện đang sinh sống tại hộ;

(2) Có thông tin về số lượng các hộ dân cư, đặc điểm dân cư tại mỗi địa bàn điều tra làm cơ sở lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra theo đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng tốt;

(3) Xác định các hộ tự nguyện đăng ký thực hiện tự cung cấp thông tin của Tổng điều tra trên Trang Thông tin của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thông qua sử dụng Internet để Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương cung cấp tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống thông tin;

(4) Xác định phạm vi điều tra và các hộ cần đến để phỏng vấn thu thập thông tin;

(5) Làm cơ sở để chọn mẫu các hộ điều tra phục vụ khai thác thông tin chi tiết về tình hình dân số, lao động việc làm và điều kiện sống của các hộ dân cư trong phạm vi của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

“Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 có gì khác với “Hộ” trong quản lý hộ khẩu không? Có liên quan đến việc “tách hộ, nhập hộ”, “nhập khẩu, cắt khẩu” hoặc các chính sách kinh tế - xã hội khác không?

TRẢ LỜI:

Điểm khác nhau cơ bản giữa “Hộ” trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và “Hộ” trong quản lý hộ khẩu ở chỗ: “Hộ” trong Tổng điều tra là hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung trong khoảng thời gian từ 6 tháng trở lên hoặc có ý định ở lâu dài tại hộ. Thành viên tại các “hộ” trong  Tổng điều tra không nhất thiết phải có đăng ký hộ khẩu; Còn “hộ” theo quản lý hộ khẩu phải được ngành Công an xác nhận.

Việc kê khai “Hộ” trong Tổng điều tra giúp cho Nhà nước nghiên cứu cấu trúc hộ của dân số, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót; không liên quan đến các tiêu chuẩn để “tách hộ, nhập hộ” hoặc “cắt khẩu, nhập khẩu” do ngành Công an quản lý; đồng thời cũng không liên quan đến các chính sách kinh tế - xã hội khác, như: thu thuế nhà/đất, cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà, huy động nghĩa vụ…

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là gì?

TRẢ LỜI:

Đơn vị điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở là hộ dân cư. Hộ có thể chỉ có một người ăn riêng, ở riêng hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai.

Thời điểm và thời gian thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là khi nào?

TRẢ LỜI:

Thời điểm thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Thời gian thực hiện lập danh sách các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là tháng 11 và tháng 12 năm 2019. Đây cũng là thời gian các hộ dân cư sẽ được hỏi để tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Thời gian thu thập thông tin tại các hộ dân cư từ ngày 01 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019; trong đó thời gian hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra là từ ngày 01 đến hết ngày 07 tháng 4 năm 2019.

Tác giả bài viết: Cục Thống kê Hưng Yên

Nguồn tin: tongdieutradanso.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây