CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH THỐNG KÊ THỰC HIỆN CÔNG VỤ
CHUYÊN NGHIỆP, TRÁCH NHIỆM, SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Thống kê

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số 275/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023
2 Quyết định
Số 274/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp
3 Quyết định
Số 273/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023
4 Quyết định
Số 272/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ
5 Quyết định
Số 271/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện
6 Quyết định
Số 270/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023
7 Quyết định
Số 269/QĐ-TCTK
07/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động xây dựng
8 Quyết định
Số 03/2023/QĐ-TTg
15/02/2023 V/v Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
9 Nghị định
Số 94/2022/NĐ-CP
07/11/2022 V/v quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
10 Quyết định
Số: 112/QĐ-CTK
14/12/2022 Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
11 Quyết định
Số 2150/QĐ-UBND
21/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
12 Chỉ thị
Số 7/CT-TTg
30/05/2022 về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
13 Quyết định
Số 1176/QĐ-TCTK
09/07/2020 Về việc Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
14 Quyết định
1006/QĐ-TCTK
20/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15 Công văn
162/CTK-TCHC
01/04/2021 Danh sách phát hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
16 Quyết định
24/QĐ-CTK
30/03/2021 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
17 Quyết định
738/QĐ-TCTK
23/06/2021 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê
18 Chỉ thị
Số 3/CT-UBND
02/02/2021 v/v chỉ thị tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
19 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
27/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
20 Công văn
392/CTK-CN
10/09/2020 V/v điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19
21 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
09/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
22 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
07/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
23 Kế hoạch
135A/KH-CTK
18/06/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
24 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
30/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
25 Chỉ thị
4/CT-UBND
11/03/2020 v/v thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
26 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
27/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
27 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
19/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
28 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
16/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
29 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
15/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
30 Quyết định
35/QĐ-UBND
14/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
31 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
26/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
32 Thông tư
Số 01/2019/TT-BKHĐT
04/01/2019 Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
33 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
01/11/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
34 Kế hoạch
Số 130/KH-UBND
04/12/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
35 Chỉ thị
Số 33-CT/TU
13/12/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
36 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
37 Quyết định
Số 27/2018/QĐ-TTg
06/07/2018 Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
38 Quyết định
Số 592/QĐ-TCTK
30/07/2018 về việc tiến hành Điều tra lao động việc làm năm 2019
39 Quyết định
Số 513/QĐ-TCTK
16/07/2018 Về việc tiến hành khảo sát mức sống dân cư năm 2019
40 Quyết định
Số 01/QĐ-BCĐTW
15/08/2018 Quyết định về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
41 Chỉ thị
Số 44/CT-TTg
06/12/2017 Về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019
42 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
26/06/2018 Về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
43 Quyết định
Số 3110/QĐ-UBND
29/11/2017 Về việc ban hành biểu mẫu và phân công công nhiệm vụ thu thập, tổng hợp Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã...
44 Kế hoạch
Số 283/KH-UBND
25/09/2017 V/v Triển khai thực hiện Đề án Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh Hưng Yên
45 Kế hoạch
Số 238/KH-UBND
17/08/2017 Kế hoạch triển khai, thực hiện Đề án Hội nhập thống kê Asean giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
46 Kế hoạch
Số 7171/BKHĐT-TCTK
31/08/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 đối với Bộ, ngành, địa phương
47 Quyết định
Số 643/QĐ-TTg
11/05/2017 Phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng Thống kê đến năm 2030
48 Quyết định
Số 715/QĐ-TTg
22/05/2015 Phê duyệt Đề án đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
49 Chỉ thị
Số 05/CT-UBND
19/09/2013 Về thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và tổ chức thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
50 Quyết định
Số 312/QĐ-TTg
02/03/2010 Về việc phê duyệt Đề án Đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây