HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN

 Văn bản theo lĩnh vực: Thống kê

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Quyết định
Số: 638/QĐ-TCTK
16/07/2023 về việc Ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2024
2 Quyết định
Số: 1389/QĐ-TCTK
19/12/2023 về việc sửa đổi Phụ lục Phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
3 Quyết định
Số: 629/QĐ-TCTK
13/07/2023 Quyết định ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
4 Thông báo
Số 808/CTK-TTTTTK
24/12/2023 Về việc thông báo thực hiện Phương án điều tra ngành công nghiệp năm 2024
5 Kế hoạch
Số 168/KH-CTK
07/12/2023 V/v Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
6 Kế hoạch
Số 172/KH-CTK
14/12/2023 V/v kẾ hoạch Tổ chức triển khai Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
7 Kế hoạch
Số 173/KH-CTK
14/12/2023 V.v Kế hoạch Tổ chức triển khai Phương án các cuộc điều tra trong lĩnh vực thống kê giá năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
8 Kế hoạch
Số 174/KH-CTK
14/12/2023 V/v Kế hoạch tổ chức triển khai Điều tra lao động và việc làm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
9 Kế hoạch
Số 175/KH-CTK
14/12/2023 V/v Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra chăn nuôi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
10 Kế hoạch
Số 176/KH-CTK
14/12/2023 V/v Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra ngành công nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
11 Kế hoạch
Số 178/KH-CTK
19/12/2023 V/v Kế hoạch triển khai điều tra vốn đầu tư năm 2024
12 Kế hoạch
Số 179/KH-CTK
19/12/2023 V/v Kế hoạch triển khai điều tra Hoạt động xây dựng năm 2024
13 Quyết định
Số 2130/QĐ-UBND
16/10/2023 V/v Ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện thu thập thông tin thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xãtrên địa bàn tỉnh Hưng Yên
14 Thông tư
số 06/2023/TTBKHĐT
01/10/2023 v/V quy định hệ thống chỉ tiêu ngành Thống kê nhằm phục vụ hoạt động thống kê và công tác quản lý của ngành Thống kê
15 Quyết định
Số 275/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2023
16 Quyết định
Số 274/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định về việc ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây nông nghiệp
17 Quyết định
Số 273/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam năm 2023
18 Quyết định
Số 272/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động thương mại và dịch vụ
19 Quyết định
Số 271/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra vốn đầu tư thực hiện
20 Quyết định
Số 270/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra doanh nghiệp năm 2023
21 Quyết định
Số 269/QĐ-TCTK
06/03/2023 Quyết định ban hành Phương án điều tra hoạt động xây dựng
22 Quyết định
Số 03/2023/QĐ-TTg
14/02/2023 V/v Ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
23 Nghị định
Số 94/2022/NĐ-CP
06/11/2022 V/v quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
24 Quyết định
Số: 112/QĐ-CTK
13/12/2022 Về việc ban hành Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
25 Quyết định
Số 2150/QĐ-UBND
20/09/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
26 Chỉ thị
Số 7/CT-TTg
29/05/2022 về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
27 Quyết định
Số 1176/QĐ-TCTK
08/07/2020 Về việc Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian năm 2021
28 Quyết định
1006/QĐ-TCTK
19/05/2020 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
29 Công văn
162/CTK-TCHC
31/03/2021 Danh sách phát hành tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
30 Quyết định
24/QĐ-CTK
29/03/2021 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2015
31 Quyết định
738/QĐ-TCTK
22/06/2021 Về việc ban hành Kế hoạch điều tra Thống kê năm 2022 của Tổng cục Thống kê
32 Chỉ thị
Số 3/CT-UBND
01/02/2021 v/v chỉ thị tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh
33 Quyết định
số 307/QĐ-TTg
26/02/2020 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
34 Công văn
392/CTK-CN
09/09/2020 V/v điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19
35 Quyết định
1383/QĐ-TCTK
08/09/2020 V/v ban hành phương án điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
36 Quyết định
1369/QĐ-BKHĐT
06/09/2020 Tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
37 Kế hoạch
135A/KH-CTK
17/06/2020 Kế hoạch Tuyên truyền về điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
38 Quyết định
1193/QĐ-TCTK
29/07/2019 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp 2020
39 Chỉ thị
4/CT-UBND
10/03/2020 v/v thực hiện cuộc Điều tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh
40 Quyết định
Số 1284/QĐ-TCTK
26/08/2019 Về việc tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020
41 Quyết định
Số 1261/QĐ-TCTK
18/08/2019 Về việc tiến hành Khảo sát mức sống dân cư năm 2020
42 Quyết định
Số 1260/QĐ-TCTK
15/08/2019 Về việc tổ chức Điều tra lao động việc làm năm 2020
43 Quyết định
Số 38/QĐ-UBND
14/11/2019 v/v Ban hành quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với các sở,ban ngành,đoàn thể tỉnh và UBND các huyện,thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh
44 Quyết định
35/QĐ-UBND
13/10/2019 v/v Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh
45 Quyết định
Số 572/QĐ-TCTK
25/07/2018 Về việc tổ chức Điều tra doanh nghiệp năm 2019
46 Thông tư
Số 01/2019/TT-BKHĐT
03/01/2019 Về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
47 Quyết định
Số 43/2018/QĐ-TTg
31/10/2018 Về việc Ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
48 Kế hoạch
Số 130/KH-UBND
03/12/2018 Kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
49 Chỉ thị
Số 33-CT/TU
12/12/2018 Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Về lãnh đạo thực hiện Tổng Điều tra Dân số và nhà ở năm 2019
50 Quyết định
Số 772/QĐ-TTg
25/06/2018 về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về website ?

Văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây